آزمایشگاه

در این مرکز، آزمایش های هماتولوژی و بیوشیمی زیر انجام می گیرد:


CBC 
 


Biochimistery 


WBC 
 


HBA1C


RBC


2HPP
 


HGB


FBS

 


HCT


TG

 


MCV


CHOL

 


MCH


HDL

 


MCHC


LDL

 


PLT


CRنکاتی که قبل از خون گیری بایستی رعایت شود را از اینجا مشاهده نمائید.  آزمایشگاه خانه قلب سالم، مجهز به دستگاه های زیر می باشد:

            دستگاه بیوشیمی
         (premiume biolise 24i )
دستگاه بیوشیمی
             دستگاه هماتولوژی
              (sysmex kx21N)
دستگاه هماتولوژی
           دستگاه STARLYTE V
           (Na,k,Cl,Ca,li analyzer)

دستگاه استارلیت
             دستگاه بن ماری

بن ماری
           دستگاه سانتریفیوژ

دستگاه سانتریفیوژ
                    راک

راک

کیت های آزمایشگاه

 کیت های آزمایشگاه  
  
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir