فعالیت مرکز

فعالیت های این مرکز در قالب فعالیت های آموزشی، پژوهشی و درمانی صورت می گیرد:

      
                   

                                                                        فعالیت درمانی:                                                                           فعالیت آموزشی
:
                      
                                                            

                                                                   فعالیت پژوهشی:


  *
شما می توانید طرح های پژوهشی خانه قلب سالم را از
اینجا مشاهده نمائید.


* با توجه به اینکه خانه قلب وابسته به مرکز تحقیقات قلب و عروق است، می توانید مقالات منتشر شده این مرکز را از
اینجا دریافت کنید.

 


فعالیت های خانه قلب سالم در سال های مورد نظر را در قالب فایل word می توانید از لینک های زیر دریافت کنید:

فعالیت خانه قلب در سال 89 در قالب فایل word

فعالیت خانه قلب در سال 90 در قالب فایل word

فعالیت خانه قلب در سال 91 در قالب فایل word

فعالیت خانه قلب در سال 92 در قالب فایل word


فعالیت خانه قلب از سال تاسیس تا سال 92، با یک دیدگاه کلی در قالب فایل Power Point
 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir