کلینیک تغذیه
                                     
دستور کار کارشناسان تغذیه

برنامه حضور کارشناسان تغذیه در کلینیک تغذیه خانه قلب سالم را از اینجا مشاهده نمائید
.

اندازه گیری قددادن رژیم در کلینیک تغذیه

 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir