کلینیک چربی خون

دستور کار متخصصین قلب و عروق در کلینیک چربی خون
   برنامه حضور متخصص قلب و عروق در کلینیک چربی خون در خانه قلب سالم را از اینجا مشاهده نمائید.

 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir