کلینیک پزشکی ورزشی

دستور کار متخصصین پزشکی ورزشی
 
  برنامه حضور متخصصین پزشکی ورزشی در کلینیک پزشکی ورزشی در خانه قلب سالم را از اینجا مشاهده نمائید.
 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir