کلینیک آموزشی درمانی


طبق در خواست بخش پزشکی اجتماعی و سرپرست گروه پزشک خانواده و هماهنگی با مدیر گروه قلب و عروق جناب آقای
دکتر بابائی بیگی، اینترن های بخش پزشکی اجتماعی ماهیانه جهت آموزش های مربوطه به این مرکز مراجعه می کنند.

برنامه آموزشی اینترن ها
برنامه حضور متخصص پزشکی ورزشی در کلینیک آموزشی درمانی در خانه قلب سالم را از اینجا مشاهده نمائید.
 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir