اطلاعات تماس

خانه قلب سالم شیراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، خانه قلب سالم
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir
تلفن:37254663-071 و 37254665-071               
فکس: 37254662-071
 
تماس با ما


  «
لطفا کمک های مردمی خود را به شماره حساب
0105853482007 بانک صادرات شیراز شعبه شهید مطهری به نام خانه

  قلب سالم واریز نمائی
د.»    
 

    
                               
                                                موقعیت مکانی خانه قلب سالم شیراز

Healthmap.sums.ac.ir
 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir