فرم نظرات/ انتقادات و پیشنهادات

خ
واهشمند است نظرات/ انتقادات و پیشنهادات خود را در مورد خانه قلب سالم اعلام فرمایید.

نام و نام خانوادگی
متن نظرات/ انتقادات/پیشنهادات
لطفاً ایمیل خود را جهت پاسخگویی ،در این قسمت وارد نمائید.
متن تصویر*
Reload
    
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir