کارگاه آموزشی خانه قلب سالم

کارگاه های آموزشی و کلاس های آموزشی برای بیماران و مراجعه کنندگان به منظور ارتقای سطح آگاهی جهت جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی در خانه قلب سالم برگزار می گردد.


کلاس آموزشی تغذیهکلاس آموزشی تغذیه سالم جهت کنترل قند خون در روز پنج شنبه 29 مرداد ماه 94 ساعت 11 در سالن آمفی تئاتر خانه قلب سالم برگزار می گردد.

  سخنران:


- سرکا خانم نسرین بنائی (کارشناس تغذیه)- موضوع بحث: کنترل قند خون

کلاس آموزشی تغذیه


کلاس آموزشی تغذیه سالم جهت راهکارهایی برای کاهش وزن در روز پنج شنبه 22 مرداد ماه 94 ساعت 11 در خانه قلب سالم برگزار می گردد.

سخنران:


- سرکار خانم حمیده فیجانی (کارشناس تغذیه)- موضوع بحث:کاهش وزنکلاس آموزشی تغذیه


کلاس آموزشی تغذیه سالم جهت 
کنترل چربی خون در روز پنج شنبه 15 مردادماه  94 ساعت 11 در سالن آمفی تئاتر خانه قلب سالم برگزار می گردد.

  سخنران:


- سرکار خانم نسرین بنایی (کارشناس تغذیه)- موضوع: راهکار کنترل چربی خون
کارگاه آموزشی تغذیه

 

کلاس آموزشی تغذیه سالم جهت کنترل چربی خون در روز پنج شنبه 8 مردادماه 94 ساعت 11 در سالن آمفی تئاتر خانه قلب سالم برگزار می گردد.

 سخنران:


- سرکار خانم نسرین بنایی (کارشناس تغذیه)- موضوع: راهکار کنترل چربی خون

 

کلاس آموزشی تغذیه


کلاس آموزشی تغذیه سالم جهت  راهکارهایی برای کاهش وزن در روز پنج شنبه 1 مرداد ماه 94 ساعت 11 در خانه قلب سالم برگزار می گردد.

سخنران:


- سرکار خانم نسرین بنائی (کارشناس تغذیه)- موضوع بحث:کاهش وزنبرگزاری کلاس آموزشی اصول تغذیه صحیح در ماه مبارک رمضان


کلاس آموزشی اصول تغذیه صحیح در ماه مبارک در روز سه شنبه 26 خرداد ماه 94 ساعت 10 در سالن آمفی تئاتر خانه قلب سالم برگزار می گردد.

  سخنران:


سرکا خانم نسرین بنائی (کارشناس تغذیه)- موضوع بحث: تغذیه صحیح در ماه مبارک رمضان


کلاس آموزشی تغذیه


کلاس آموزشی تغذیه سالم جهت کنترل وزن در روز پنج شنبه 21 خرداد ماه 94 ساعت 11 صبح در خانه قلب سالم برگزار می گردد.

سخنران:


- سرکار خانم نسرین بنائی
(کارشناس تغذیه)- موضوع بحث: راهکارهای کنترل وزناصول تغذیه صحیح در ماه مبارک رمضان


کلاس های آموزشی اصول تغذیه صحیح در ماه مبارک رمضان در روزهای سه شنبه ی خرداد ماه 94/03/05 و 94/03/12 و 94/03/19 و 94/03/26  ساعت 10 در خانه قلب سالم برگزار می گردد.

سخنران:


- سرکا خانم نسرین بنائی (کارشناس تغذیه)-موضوع بحث: اصول تغذیه صحیح در ماه مبارک رمضان


برگزاری کلاس آموزشی اصول تغذیه صحیح در دوران یائسگی


کلاس آموزشی اصول تغذیه صحیح در دوران یائسگی و راهکارهایی برای کاهش عوارض آن در روز سه شنبه 29 اردیبهشت ماه 94 ساعت 10 در سالن آمفی تئاتر خانه قلب سالم برگزار می گردد.

  سخنران:


سرکا خانم نسرین بنائی (کارشناس تغذیه)- موضوع بحث: تغذیه صحیح در دوران یائسگیکلاس آموزشی تغذیه


کلاس آموزشی تغذیه سالم جهت کنترل وزن در روز پنج شنبه 24 اردیبهشت ماه 94 ساعت 11 صبح در خانه قلب سالم برگزار می گردد.

سخنران:


- سرکار خانم زهرا عباسی
(کارشناس تغذیه)- موضوع بحث: کنترل وزنکلاس آموزشی تغذیه


کلاس آموزشی تغذیه سالم جهت کنترل فشار خون در روز پنج شنبه 17 اردیبهشت  ماه 94 ساعت 11 در خانه قلب سالم برگزار می گردد.

سخنران:


- سرکار خانم زهرا عباسی (کارشناس تغذیه)- موضوع بحث: کنترل فشار خونکلاس آموزشی تغذیهکلاس آموزشی تغذیه سالم جهت کنترل قند خون در روز پنج شنبه 10 اردیبهشت 94 ساعت 11 در سالن آمفی تئاتر خانه قلب سالم برگزار می گردد.

  سخنران:


- سرکا خانم نسرین بنائی (کارشناس تغذیه)- موضوع بحث: کنترل قند خون
کارگاه آموزشی تغذیه

 

کلاس آموزشی تغذیه سالم جهت کنترل چربی خون در روز پنج شنبه 27 فروردین 94 ساعت 11 در سالن آمفی تئاتر خانه قلب سالم برگزار می گردد.

 سخنران:


- سرکار خانم نسرین بنایی (کارشناس تغذیه)- موضوع: راهکار کنترل چربی خون
                                                                                                             

کلاس آموزشی تغذیه


کلاس آموزشی تغذیه سالم جهت کنترل فشار خون در روز پنج شنبه 14 اسفند 93 ماه ساعت 11 در خانه قلب سالم برگزار می گردد.

سخنران:


- سرکار خانم زهرا عباسی (کارشناس تغذیه)- موضوع بحث: کنترل فشار خون


کلاس آموزشی تغذیه


کلاس آموزشی تغذیه سالم جهت کنترل قند خون در روز پنج شنبه 7 اسفند 93 ساعت 11 در سالن آمفی تئاتر خانه قلب سالم برگزار می گردد.

  سخنران:


- سرکا خانم نسرین بنائی (کارشناس تغذیه)- موضوع بحث: کنترل قند خون

                                                                                                                                                               

کارگاه آموزشی تغذیه

 

کلاس آموزشی تغذیه سالم جهت کنترل چربی خون در روز پنج شنبه 30 بهمن ماه 93 ساعت 11 در سالن آمفی تئاتر خانه قلب سالم برگزار می گردد.

 سخنران:


- سرکار خانم نسرین بنایی (کارشناس تغذیه)- موضوع: راهکار کنترل چربی خون


کلاس آموزشی تغذیه


کلاس آموزشی تغذیه سالم جهت کنترل وزن در روز پنج شنبه 16بهمن ماه 93 ساعت 11 در سالن آمفی تئاتر خانه قلب سالم برگزار می گردد.

  سخنران:


- سرکا خانم زهرا عباسی (کارشناس تغذیه)- موضوع بحث: کنترل وزن
کلاس آموزشی تغذیه


کلاس آموزشی تغذیه سالم جهت کنترل چربی خون در روز پنج شنبه 9 بهمن ماه 93 ساعت 11:15 در خانه قلب سالم برگزار می گردد.

سخنران:


- سرکار خانم نسرین بنایی (کارشناس تغذیه)- موضوع بحث: کنترل چربی خون

کارگاه آموزشی تغذیه


 

کلاس آموزشی تغذیه سالم جهت کنترل فشار خون در روز پنج شنبه 2 بهمن ماه 93 ساعت 11 در سالن آمفی تئاتر خانه قلب سالم برگزار می گردد.

 سخنران:


- سرکار خانم زهرا عباسی (کارشناس تغذیه)- موضوع: راهکارهای کنترل فشار خون 

کلاس آموزشی تغذیه


کلاس آموزشی تغذیه سالم جهت کنترل قند خون در روز پنج شنبه 25 دی ماه 93 ساعت 11 در سالن آمفی تئاتر خانه قلب سالم برگزار می گردد.

  سخنران:


- سرکا خانم نسرین بنائی (کارشناس تغذیه)- موضوع بحث: کنترل قند خون
کلاس آموزشی تغذیه


کلاس آموزشی تغذیه سالم جهت کنترل وزن در روز پنج شنبه 18 دی ماه
93 ساعت 11 صبح در خانه قلب سالم برگزار می گردد.

سخنران:


- سرکار خانم زهرا عباسی
(کارشناس تغذیه)- موضوع بحث: کنترل وزن
کلاس آموزشی تغذیهکلاس آموزشی تغذیه سالم جهت کنترل فشار خون و چربی خون در روز
پنج شنبه 11 دی ماه 93 ساعت 11:15 در خانه قلب سالم برگزار می گردد.

سخنرانان:

- سرکار خانم نسرین بنایی (کارشناس تغذیه)- موضوع بحث: کنترل چربی خون
- سرکار خانم زهرا عباسی
(کارشناس تغذیه)- موضوع بحث: کنترل فشار خون
کلاس آموزشی تغذیه

 


 
کلاس آموزشی تغذیه سالم جهت کنترل فشار خون و چربی خون در روز چهارشنبه 3 دی ماه 93 ساعت 11:15 در خانه قلب سالم برگزار می گردد.

سخنرانان:

- سرکار خانم نسرین بنایی (کارشناس تغذیه)- موضوع بحث: کنترل چربی خون
- سرکار خانم زهرا عباسی
(کارشناس تغذیه)- موضوع بحث: کنترل فشار خون


کارگاه آموزشی تغذیه

 

 

  کارگاه آموزشی تغذیه، جهت پرسنل بازنشسته آموزش و پرورش،
روز دوشنبه 3 شهریور
93 در سالن آمفی تئاتر خانه قلب برگزار می گردد.


سخنرانان:


- آقای دکتر صالحی (دکترای تغذیه)
- آقای دکتر مجاب (متخصص پزشکی ورزشی)


                                  تصاویری از روز همایش تغذیه در خانه قلب سالم

دکتر صالحی در همایش تغذیه ارباب رجوع در همایش تغذیه دکتر مجاب در همایش تغذیهجلسه کوهورت خانه قلب

جلسه ای با حضور جناب دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشـت و هیئـت همراه در رابـطه با مسئله کوهورت خانه قلب روز پنج شنبه 93/05/16 در سالن آمفی تئاتر خانه قلب برگزار می گردد.

 

 

سخنرانان:

 

 

- آقای دکتر ملک زاده (معاون وزیر بهداشت)
- آقای دکتر بابایی بیگی (مدیر عامل و موسس خانه قلب سالم)
- آقای دکتر زیبائی نژاد(رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق)
- آقای دکتر پارسا

 


                 تصاویری از سمینار کوهورت در خانه قلب سالم با حضور معاون وزیر بهداشت
 
دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت دکتر بابایی بیگی در جلسه کوهورت  
دکتر ملک زاده در جلسه کوهورت دکتر بصیر هاشمی در جلسه کوهورت  
دکتر زیبایی نژاد در جلسه کوهورت دکتر پارسا در جلسه کوهورت  
دکتر ملک زاده در خانه قلب پرسنل در جلسه کوهورت  
پرسنل خانه قلب و مرکز تحقیقات قلب  
جلسات و همایش های برگزار شده در خانه قلب سالم


*
در جدول زیر جلسات و همایش های برگزار شده در خانه قلب سالم،از ابتدا تا سال 92 را مشاهده می کنید.
   در بعضی از جلسات بـه افراد متفـرقه با حضـور کارشنـاسان و متـخصصین، آمــوزش های عمومی در قالــب
   پیشــگیری از بیماری هــای قلبی و ... داده شده است
.


جلسات و سمینارهای برگزار شده

سال

تعداد جلسات برگزار شده

سمینارهای برگزار شده


88


-----


-----


89


28 جلسه

19 سمینار

( با همکاری 23 پزشک )


90


58 جلسه

7 سمینار

(5سمینار عمومی-2سمینار علمی)


91


18 جلسه


1 سمینار


92


21 جلسه

2 سمینار

(با همکاری مرکز تحقیقات)
 
 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir