مقالات مرکز تحقیقات قلب و عروق
 
 با توجه به اینکه خانه قـلب سالــم وابسته به مرکــز تحقیقــات قــلب و عروق دانشـگاه علوم پزشـکی مي باشـد، می تـوانید
اطلاعات مقالات منتشر شده مرکز تحقیقات قلب و عروق را از اینجا دریافت کنید. همچنین می توانید اطلاعات طرح های پژوهشی و پایان نامه های دستیاری مرکز تحقیقات قلب و عروق را از اینجا دریافت نمائید.
 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir