خدمات آموزشی

                 
  
              تصاویر زیر مربوط به حضور مردم عزیز جهت آموزش در سالن آمفی تئاتر خانه قلب سالم می باشد.     


         
 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir