خدمات پژوهشی

این مرکز در ارائه خدمات به پژوهشگران با داشتن نامه از رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق آماده همکاری می باشد.


خدمات ارائه شده به پژوهشگران در خانه قلب سالم به شرح زیر می باشد:

 
  استفاده از دستگاه هماتولوژی و بیوشیمی برای انجام تست های:

(CBC -  2HPP - HbA1C  - FBS - CHOL - TG - HDL - LDL - CR)     

 
گرفتن نوار قلب.

اندازه گیری فشارخون، قد و وزن.

 
ارائه ریسک فاکتورهای قلبی.

 
ارائه سابقه بیماری قلبی.

 
ارائه سابقه مصرف دارو.

 
ارائه مصرف دخانیات.

ارائه فعالیت بدنی و ورزشی.

 
ارائه سابقه پزشکی فامیلی.

  همکاری پرسنل پذیرش و آزمایشگاه با پژوهشگران.

همکاری پرسنل واحد کامپیوتر جهت دادن آمار.

همکاری پرسنل کلینیک تغذیه با پژوهشگران.

 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir