خدمات محققان 

این مرکز در ارائه خدمات به پژوهشگران با داشتن نامه از رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق آماده همکاری می باشد.


خدمات ارائه شده به پژوهشگران در خانه قلب سالم به شرح زیر می باشد:

 

  - استفاده از دستگاه هماتولوژی و بیوشیمی برای انجام تست های: 
                                                                                                                                                           ( CBC -  2HPP - HbA1C  - FBS - CHOL - TG - HDL - LDL - CR )                                                                                                                                                     

-  گرفتن نوار قلب.

-
 اندازه گیری فشارخون، قد و وزن.

-
 ارائه ریسک فاکتورهای قلبی.

-
 ارائه سابقه بیماری قلبی.

-
 ارائه سابقه مصرف دارو.

-
 ارائه مصرف دخانیات.

-
 ارائه فعالیت بدنی و ورزشی.

-
 ارائه سابقه پزشکی فامیلی.

- همکاری پرسنل پذیرش و آزمایشگاه با پژوهشگران.

- همکاری پرسنل واحد کامپیوتر جهت دادن آمار.

- همکاری پرسنل کلینیک تغذیه با پژوهشگران.


 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir